Những điểm mới về những điều đảng viên không được làm theo Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

TTBD-Ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (sau đây gọi tắt là Quy định 37) chính thức thay thế cho Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 01/11/2011 (sau đây gọi tắt là Quy định 47).
Xem thêm
Về đầu trang