Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

TTBD-Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của mình, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm bảo vệ đường lối, Cương lĩnh lãnh đạo; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Hay trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cũng nêu rõ: “Đảng ta luôn vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam…”. Chính vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có vai trò quan trọng của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nói chung và đội ngũ giảng viên lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương nói riêng.
Xem thêm
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Phạm Quang Trí (Phó ban TT)
 Nguyễn Thị Minh Hằng (Phó Ban)
Lượt truy cập: 30706394
Hôm nay: 3678
Đang online: 57
Về đầu trang