8/26/2020 12:00:00 AM GMT+7

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

TTBD - Thực hiện Hướng dẫn số 90-HD/BTGTU, ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.
 
2.Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hoà bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
 

3.Tổ chức tuyên truyền đậm nét, xuyên suốt trong tháng 8 và tháng 9 năm 2020với nhiều hình thức sinh động, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, của Tỉnhtrong năm 2020; tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

4.Các hoạt động kỷ niệm cần tổ chức trang trọng, phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng, chống dịchbệnh Covid-19
 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
 

1. Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại,ý nghĩalịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
 

2. Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua. 
 

3. Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh vàkhẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 

4. Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

5. Phản ánh các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra trên cả nước, các hoạt động của Tỉnh và của các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội toàn tỉnh. 
 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
 
- Tùy tình hình và điều kiện cụ thể, các đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, trang trọng: họp mặt kỷ niệm, gặp gỡ cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; các hoạt động về nguồn thăm khu di tích lịch sử, truyền thống.
- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin nội bộ, trang thông tin của đơn vị; tuyên truyền cổ động trực quan trên băng rôn, khẩu hiệu, loa phát thanh; tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chi Đoàn định kỳ. 
 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 

1. Cấp tỉnh
 

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tham mưu xây dựng hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền kỷ niệm theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm của các chi, đảng bộ cơ sở; nắm diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.
 

 - Chỉ đạo, định hướng nội dung để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn tuyên truyền đến đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.
 

2. Cấp huyện
 

- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc căn cứ tình hình thực tế, bằng các hình thức phù hợp, tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả tại cơ quan, đơn vị.
 

- Vận động cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đăng tải, chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, VCnet.vn,…)
 

- Báo cáo kết quả hoạt động, công tác tuyên truyền kỷ niệm về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn lồng ghép trong báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 9/2020. 
 

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
 

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)!

2.Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)!

3. Tinh thần Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02-9 bất diệt!

4.Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!

5.Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

6.Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

7.Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

8.Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

9.Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

10.Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!   
 
(Gửi kèm Đề cương tuyên truyền) 
 
 Trên đây là Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch. 
 

=> Tải hướng dẫn tại đây

=>Tải đề cương tại đây     

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn

 

 

 

 

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Phạm Quang Trí (Phó ban TT)
 Nguyễn Thị Minh Hằng (Phó Ban)
Lượt truy cập: 32952142
Hôm nay: 16430
Đang online: 44
Về đầu trang