11/8/2021 12:00:00 AM GMT+7

Đẩy mạnh hiệu quả đào tạo trình độ chính trị cho cán bộ Đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Bình Dương hiện nay

TTBD-Ban Biên tập website trân trọng giới thiệu đến các đồng chí cán bộ Đoàn, các bạn đoàn viên, thanh niên bài viết "Đẩy mạnh hiệu quả đào tạo trình độ chính trị cho cán bộ Đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Bình Dương hiện nay" của TS. Đinh Đức Duy - Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

1. Những yêu cầu phát triển của Bình Dương


Trên cơ sở phân tích tình hình thế giới, trong nước, đặc điểm của tỉnh, căn cứ trên đường lối, chủ trương của Đảng, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm (2020 - 2025) và những năm tiếp theo cho Bình Dương: “Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; phấn đấu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước”[ Đảng bộ tỉnh Bình Dương (2020), Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tr.197].


Để thực hiện mục tiêu trên, Bình Dương đưa ra 04 chương trình đột phá chiến lược: (1) Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. (2) Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. (3) Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. (4) Tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.


Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, các mục tiêu phát triển của Bình Dương, đòi hỏi cán bộ đoàn, đoàn viên của Bình Dương phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đặc biệt, cán bộ đoàn phải có bản lĩnh vững vàng, không dao động trước mọi điều kiện, hoàn cảnh. Muốn vậy, ngoài tinh thần tự học hỏi, việc tăng cường hiệu quả trong đào tạo chính trị cho cán bộ đoàn là hết sức cần thiết giúp cán bộ đoàn có đủ trí tuệ, bản lĩnh để góp phần thực hiện thắng lợi mục đích, yêu cầu phát triển của Bình Dương.


2. Thực trạng việc đào tạo trình độ chính trị cho cán bộ đoàn của Bình Dương (2018 - 2020)


Trong thời gian qua, công tác đào tạo trình độ chính trị cho cán bộ đoàn ở Bình Dương có nhiều chuyển biến tích cực. Điều đó được thể hiện cụ thể qua các con số thống kê theo nguồn báo cáo của Tỉnh Đoàn Bình Dương:


* Thống kê đào tạo trình độ chính trị năm 2018

 


* Thống kê đào tạo trình độ chính trị năm 2019

 


* Thống kê đào tạo trình độ chính trị năm 2020

 

 

Qua các con số thống kê 03 năm gần đây, công tác đào tạo trình độ chính trị cho cán bộ đoàn đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Tỉnh Đoàn quan tâm. Các con số thống kê cho thấy, cán bộ đoàn được đào tạo trình độ chính trị sơ cấp, trung cấp, cao cấp tăng lên hàng năm. Đa số đội ngũ cán bộ đoàn của Bình Dương có trình độ chuyên môn tốt, tinh thần, ý thức cầu thị trong học tập để nâng cao trình độ chính trị.


Bên cạnh đó, qua bảng thống kê vẫn còn một số điều trăn trở, trong đó đội ngũ cán bộ đoàn cấp huyện vẫn còn người chưa được đào tạo chính trị. Việc đẩy mạnh đào tạo trình độ cao cấp, trung cấp chính trị cho đội ngũ cán bộ đoàn cấp huyện vẫn còn chậm, chưa theo kịp với yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo cán bộ trong tình hình mới.


Mặt khác, thông qua đào tạo trình độ chính trị, qua quá trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bình Dương phát hiện ra một số cán bộ đoàn còn nhiều lỗ hỏng về kiến thức chính trị, đôi lúc còn mơ hồ về quan điểm, đường lối. Đồng thời, một số đồng chí chưa xác định đúng động cơ học tập, học đối phó, việc tiếp thu kiến thức còn nhiều hạn chế. Điều đó đòi hỏi, cần phải có giải pháp hiệu quả để khắc phục, bởi cán bộ đoàn có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị. Qua đó cho thấy, việc quy hoạch chức danh gắn với quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng vẫn còn những hạn chế, bất cập, chưa đồng nhất.


Thực tế cho thấy, trong tình hình thế giới có nhiều biến động, phức tạp, các thế lực thù địch ra sức chống phá đất nước, đặc biệt là chống phá về mặt tư tưởng. Sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, việc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn diễn biến phức tạp. Yêu cầu đặt ra ngày càng cao cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hội nhập quốc tế thành công và tận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 4.0. Do đó, việc coi trọng, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đoàn đóng vai trò then chốt. Đặc biệt đối với Bình Dương, một tỉnh phát triển năng động, từng bước hiện đại, có chiến lược căn cơ trong xây dựng “thành phố thông minh” thì việc đẩy mạnh đào tạo chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn vừa hồng, vừa chuyên có tầm nhìn chiến lược mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi thực tế, việc chuẩn bị cho sự ra đời của “thành phố thông minh” đòi hỏi tầm nhìn chiến lược, sự dự báo đúng đắn, cơ cấu lao động, ngành nghề sẽ thay đổi, một số ngành sẽ biến mất, một số ngành nghề mới sẽ ra đời, tư duy làm việc, giao tiếp, học hành, y tế, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học...sẽ có thay đổi. Trong khi đó, vai trò của cán bộ đoàn, đoàn viên đóng vai trò quan trọng không nhỏ quyết định sự thành công của sự thay đổi này.


3. Một số giải pháp đẩy mạnh hiệu quả đào tạo trình độ chính trị cho cán bộ đoàn


Trên cơ sở tìm hiểu việc đào tạo trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đoàn trong thời gian qua gắn với tình hình, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của tỉnh Bình Dương trong thời gian tới, tác giả mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả đào tạo trình độ chính trị cho cán bộ đoàn Bình Dương trong thời gian tới.


Thứ nhất, lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bình Dương cần xây dựng hiệu quả cơ chế, quy chế đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị gắn với chức danh, lộ trình cho cán bộ đoàn các cấp. Việc đào tạo trình độ chính trị phải gắn với quy hoạch chức danh để thuận lợi, chủ động trong bố trí cán bộ. Mặt khác, cần đưa ra quy chế khen thưởng, khuyến khích những người có động cơ học tập tốt, có kết quả học tập cao, đồng thời có biện pháp chế tài, thậm chí đưa ra khỏi quy hoạch đối với những cán bộ đoàn không xác định đúng động cơ học hành, vi phạm nội quy, quy chế trong học tập hoặc kết quả học tập kém.


Thứ hai,
Tỉnh Đoàn Bình Dương cần xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả hơn nữa với huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong công tác quy hoạch, lộ trình đưa cán bộ đi học, từ đó xây dựng các kế hoạch chủ động, bố trí thời gian công việc hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đoàn cấp huyện và cấp cơ sở tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị.


Thứ ba,
Tỉnh Đoàn Bình Dương nên tăng cường tham mưu hiệu quả hơn nữa với Tỉnh ủy trong việc cử cán bộ học cao cấp, trung cấp chính trị, phối hợp chặt chẽ với Trường Chính trị tỉnh trong duyệt sinh, bố trí lộ trình mở lớp, hình thức học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đoàn tham gia học tập chính trị hiệu quả nhất.


Thứ tư, cá nhân mỗi cán bộ đoàn khi tham gia học tập chính trị cần nêu cao tinh thần xung kích, gương mẫu trong học tập, bố trí thời gian, công việc khoa học để tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc. Qua đó, tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích, nâng cao bản lĩnh chính trị nhằm góp phần xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp.


KẾT LUẬN


Các thế hệ cán bộ đoàn tỉnh nhà đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng một “nét truyền thống rất Bình Dương”, thể hiện trí tuệ, sáng tạo, năng động, biết làm và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Thiết nghĩ, trong tình hình mới, các cán bộ đoàn hiện nay tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của các thế hệ đi trước, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ nhằm góp phần xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

 

TS. Đinh Đức Duy - Trường Chính trị tỉnh Bình Dương (MT)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Nguyễn Thanh Thảo (Phó ban TT)
Thượng Tường Vy (Phó Ban)
Lượt truy cập: 46042235
Hôm nay: 14796
Đang online: 84
Về đầu trang