1/2/2022 12:00:00 AM GMT+7

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

TTBD-Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của mình, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm bảo vệ đường lối, Cương lĩnh lãnh đạo; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Hay trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cũng nêu rõ: “Đảng ta luôn vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam…”. Chính vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có vai trò quan trọng của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nói chung và đội ngũ giảng viên lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương nói riêng.

Ngày 22-/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí tuyên truyền các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị – xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Tiếp đó, ngày 24/9/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG về thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.


Bình Dương là một tỉnh công nghiệp, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Sau hơn 20 năm tái lập và 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Bình Dương đã là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế. “Đến nay, toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp với tổng diện tích 12.721 ha, tỷ lệ cho thuê đất đạt 84,4% và 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích 789,91 ha, tỷ lệ cho thuê đất đạt 67,4%” [ Đảng bộ tỉnh Bình Dương: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2020, tr.43]. Nhờ hạ tầng đảm bảo, trong thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã thu hút đầu tư rất hiệu quả. “Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 9,35%. Cơ cấu kinh tế (GRDP) năm 2020 là công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp – thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng đạt 66,53% – 22,78% – 2,51% – 8,18%. GRDP bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng vào năm 2020. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trung bình 9,64%/năm. Thu ngân sách tăng 11,2%/năm…”[ Đảng bộ tỉnh Bình Dương: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2020, tr.41].


Là cửa ngõ giao thương với Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế của cả nước, lại là tỉnh giáp ranh với Đồng Nai – một tỉnh công nghiệp cùng nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; hơn nữa, do đời sống kinh tế – xã hội của tỉnh ngày càng phát triển cộng với dòng người nhập cư đông đúc nên Bình Dương là địa bàn thuận lợi cho nhiều loại tội phạm ẩn náu, hoạt động. Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Bình Dương, trong năm 2019, đơn vị thụ lý tổng số 11 vụ án, 17 bị can; trong đó năm 2018 chuyển sang 03 vụ, 08 bị can; phát sinh trong năm 2019 là 08 vụ, 09 bị can. Đến năm 2020 đơn vị thụ lý mới 09 vụ án, 19 bị can, trong đó có 02 vụ án, 02 bị can phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia. Điển hình trong số này là vụ án Nguyễn Đình Thành sử dụng facebook “Nguyễn Đình Thành (Cầu Minh Sư) đã đưa lên mạng internet nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước ta…
[ Công an tỉnh Bình Dương, Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, 2019, 2020 của Phòng An ninh điều tra. 2020.]


Cũng như các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị – hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương… Với chức năng Trường Đảng của địa phương, trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương đã góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.


- Vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng là gì?


Như chúng ta đều biết, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã từng khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”[ Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, t.2, tr.289]. Như vậy, có thể hiểu, “chủ nghĩa” mà Đảng ta lấy làm “cốt” ở đây theo Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là chủ nghĩa Mác – Lênin.


Ngay từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (năm 1951), Đảng ta đã khẳng định lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng và nội dung này đã được đưa vào các Văn kiện của Đảng từ Đại hội II đến Đại hội VI (năm 1986). Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991), Đảng ta đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Cương lĩnh khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”[ Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2008, tr.240]. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (năm 2011), trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta lại một lần nữa khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”[ Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, H.2011, tr.88]. Và đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (năm 2016), Đảng ta khẳng định lại: “Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”[ Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng H.2016, tr.7-8]. Như vậy, có thể khẳng định rằng, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.


- Thế nào là quan điểm sai trái, thù địch?


Quan điểm sai trái là sự nhìn nhận lệch lạc, phiến diện, không đúng với sự thật; xa lạ, đi ngược, đi chệnh với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc.


Quan điểm thù địch là các quan điểm sai trái được nâng lên thành lý luận, quan điểm để kích động chống Đảng, chống chế độ.


- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ cái gì?


Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII đã khẳng định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.


- Trường Chính trị tỉnh Bình Dương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như thế nào?


Có thể nói, ở Bình Dương, Trường Chính trị tỉnh là một trong những đơn vị thường xuyên thực hiện những hoạt động góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kể từ khi Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, nhiệm vụ này lại càng được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm, chú trọng nhiều hơn thông qua những hình thức sau:


Thứ nhất, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW bằng cách mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.


Có thể nói, đối tượng học viên của Trường Chính trị tỉnh Bình Dương hiện nay chủ yếu là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập và các loại hình doanh nghiệp ở địa phương. Đây chính là một thuận lợi lớn, bởi lẽ, thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức của nhà trường sẽ trang bị cho họ những kiến thức cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước ta. Điều đó sẽ giúp họ nhận thức đầy đủ hơn, đúng đắn hơn về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, tránh suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ, trở thành lực lượng quan trọng, đấu tranh có hiệu quả để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.


Thứ hai, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW bằng hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác.


Trong những năm qua, các hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường đã luôn gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể:


+ Về thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học.


Nhà trường đã thực hiện thành công những Đề tài: Thực hiện phương pháp giảng dạy tích cực tại Trường Chính trị Bình Dương – Một số kinh nghiệm rút ra từ thực tế; Một số kiến nghị và giải pháp từ thực trạng việc thực hiện thủ tục hành chính “một cửa” tại Ủy Ban nhân dân phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Thực trạng và giải pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân khu vực ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Từ kết quả hoạt động của Đảng bộ xã Bình Chuẩn (Thuận An) – Một số bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xã Bình Chuẩn; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Đồng nhân dân xã ở Bình Dương…


Trong năm 2021, nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện các Đề tài: Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Bình Dương (1950 – 2020); Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã ở thị xã Bến Cát – Một số vấn đề đặt ra và định hướng hoàn thiện; Hoạt động giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy Ban nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương – Thực trạng và các giải pháp để hoàn thiện; Phát huy giá trị đạo đức cách mạng trong quá trình hoàn thiện đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên trường Chính trị tỉnh Bình Dương giai đoạn hiện nay.


+ Về tổ chức Hội thảo khoa học.


Các khoa của nhà trường đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học: Tổ chức chính quyền địa phương – Vấn đề lý luận và thực tiễn; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XII của Đảng – Lý luận và thực tiễn; Việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị tỉnh Bình Dương – thực trạng và giải pháp; Giá trị của bản Tuyên ngôn độc lập (02/9/1945) đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương hiện nay; Giải pháp đẩy mạnh thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong giai đoạn hiện nay; Các nhân tố tác động đến kết quả học tập của học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính do Trường Chính trị tỉnh Bình Dương đào tạo giai đoạn 2015 – 2020…


Trong năm 2021, các khoa của nhà trường sẽ thực hiện các Hội thảo: Vận dụng Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào giảng dạy trung cấp lý luận chính trị; Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bình Dương; Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội Đồng nhân dân các cấp hiện nay.


+ Về các hoạt động chuyên môn khác.


Cùng với hai hoạt động nêu trên, những năm vừa qua, Ban Giám hiệu, các giảng viên của nhà trường cũng tích cực tham dự và viết bài tham luận cho các Tọa đàm, Hội thảo khoa học do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh; các Trường Chính trị tỉnh bạn; các Sở, Ban, Ngành tổ chức nhằm học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến cán bộ, viên chức, người lao động và học viên của nhà trường cũng được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức như: tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt; tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi, Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị; tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ và chi đoàn trường…


Tất cả những hoạt động nêu trên của Trường Chính trị tỉnh Bình Dương đều nhằm; một mặt, giúp cán bộ, giảng viên nâng cao nhận thức lý luận chính trị, mặt khác, góp phần làm sáng tỏ ý nghĩa thực tiễn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phản bác sắc bén những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời qua đây, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thấm dần, thấm sâu trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, giảng viên, học viên và quần chúng trong nhà trường.


- Một số giải pháp thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị tỉnh Bình Dương thời gian tới.


Để thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị tỉnh Bình Dương thời gian tới cần tập trung vào những giải pháp sau:


Thứ nhất, xây dựng đội ngũ giảng viên nhà trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ nhận thức lý luận chính trị cao.


Xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bình Dương hiện nay cần làm tốt hai nhiệm vụ sau đây:


Một, đối với đội ngũ giảng viên hiện tại cần tập trung đào tạo hoặc gửi đi đào tạo ở các nước, các Học viện, các trường đại học chất lượng cao trong nước để có một đội ngũ giảng viên có trình độ, khả năng chuyên môn cao. Chú trọng đào tạo đội ngũ giảng viên của nhà trường theo hướng giỏi về chuyên môn, vững vàng về bản lĩnh chính trị. Đào tạo chuẩn hóa các chức danh trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các khoa, phòng và các chức danh nghề trong ngạch chuyên viên, giảng viên. Bên cạnh đó cũng cần tăng cường đào tạo tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, viên chức.


Hai, hoàn thiện quy trình tuyển chọn giảng viên. Chính sách tuyển chọn giảng viên phải được nhà trường xem trọng hơn vì đây là khâu quyết định chất lượng đầu vào. Vì vậy, cần xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm thu hút những người có trình độ sau đại học về trường công tác. Để làm được điều này, trong thời gian tới, nhà trường cần chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy Bình Dương ban hành chế độ chính sách để thu hút đội ngũ giảng viên. Song song đó, cần chủ động thực hiện một số chủ trương, chính sách về sử dụng nguồn lực con người để từ đó tạo động lực kích thích, động viên sự sáng tạo của đội ngũ giảng viên, sự cống hiến, đóng góp của đội ngũ này vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

 

Thứ hai, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường

 

Để hoạt động này đi vào nền nếp, trong thời gian tới, Ban Giám hiệu cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức nhà trường về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học; tăng cường các điều kiện phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và xây dựng được cơ chế khen thưởng, kỷ luật hợp lý trong hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường. Song song đó cần tăng cường tổ chức các Hội nghị, Hội thảo và các hình thức sinh hoạt khoa học phong phú khác nhằm tạo ra môi trường khoa học sinh động, mở ra nhiều kênh trao đổi thông tin, tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức trong và ngoài nhà trường trao đổi, học tập lẫn nhau.


Thứ ba, thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn trong đội ngũ cán bộ, viên chức của nhà trường.


Ảnh hưởng của đội ngũ cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh Bình Dương là rất rộng, vì vậy, cùng với việc quy định trách nhiệm cá nhân cũng cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, học viên nói chung và giảng viên nhà trường nói riêng. Có biện pháp nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh những hiện tượng, cá nhân hoặc tổ chức vi phạm kỷ luật phát ngôn; tuyên truyền, phát tán những thông tin sai lệch mang tính xuyên tạc; khiếu nại – tố cáo, kích động khiếu nại – tố cáo vượt cấp và có ý kích động theo những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng; tấn công vào chủ trương, đường lối của Đảng cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước ta.


Kết luận:


Có thể nói, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những quan điểm sai trái, thù địch là một trong những cuộc đấu tranh rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, lâu dài, liên tục, quyết liệt, triệt để… Chính vì vậy, trong thời gian tới, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, của Ban Giám hiệu nhà trường cũng cần phải có sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của cả tập thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Trong đó, đội ngũ giảng viên của nhà trường phải là lực lượng xung kích đi đầu trong tuyên truyền, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, là động lực của công cuộc đổi mới đất nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng.

 

ThS. Nguyễn Văn Hân - Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương (MT)

 

Tài liệu tham khảo:


1. Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.


2. Công an tỉnh Bình Dương (2020), Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, 2019, 2020 của Phòng An ninh điều tra.


3. Đảng bộ tỉnh Bình Dương (2020), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025.


4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.


5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội.


6. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.


7.
Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội.


8. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Nguyễn Thanh Thảo (Phó ban TT)
Thượng Tường Vy (Phó Ban)
Lượt truy cập: 47833367
Hôm nay: 2886
Đang online: 37
Về đầu trang