3/6/2015 8:51:58 AM GMT+7

Quyết định về việc thành lập Giải thưởng Hồ Văn Mên

Ban hành kèm theo Quy chế giải thưởng Hồ Văn Mên

 Tải Quyết định <<< tại đây >>>

 

ĐOÀN TNCS HCM - QUỸ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÀI NĂNG TRẺ TỈNH BD               ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Số:  55  /QĐ.TĐ                          Bình Dương, ngày 26  tháng 03 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Giải thưởng Hồ Văn Mên

 

BTV TỈNH ĐOÀN - HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ TÀI NĂNG TRẺ TỈNH BÌNH DƯƠNG

          - Căn cứ Quyết định số 5645/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc cho phép thành lập Quỹ Tài năng trẻ tỉnh Bình Dương và phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của “Quỹ Tài năng trẻ tỉnh Bình Dương”;

          - Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương khóa VIII;

          - Căn cứ nghị Quyết của BTV Tỉnh Đoàn Bình Dương và Nghị quyết Hội đồng quản lý Quỹ Tài năng trẻ tỉnh Bình Dương họp ngày 19/02/2008;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thưởng Hồ Văn Mên (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương và Quỹ Tài năng trẻ tỉnh Bình Dương thành lập nhằm tặng thưởng cho những thiếu niên học giỏi nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Điều 2: Giải thưởng được tổ chức và hoạt động theo Quy chế kèm theo Quyết định này và Điều lệ tổ chức hoạt động của “Quỹ Tài năng trẻ tỉnh Bình Dương”.

Điều 3: Thường trực Hội đồng Giải thưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

TM.BTV TỈNH ĐOÀN - HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ TỈNH

BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN

         (Đã ký)

 

Nguyễn Văn Lộc

 

 

 

ĐOÀN TNCS HCM - QUỸ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÀI NĂNG TRẺ TỈNH BD               ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 

QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG HỒ VĂN MÊN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ.TĐ  ngày     tháng 03 năm 2008 của BTV tỉnh Đoàn Bình Dương)

--------------------

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Tên gọi

Giải thưởng Hồ Văn Mên (dưới đây gọi tắt là Giải thưởng) do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương và Quỹ Tài năng trẻ tỉnh Bình Dương (dưới đây gọi tắt là Quỹ Tài năng trẻ) quyết định thành lập nhằm tặng thưởng cho thiếu niên là học sinh giỏi nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Điều 2 : Hội đồng xét trao giải thưởng

Hội đồng xét trao Giải thưởng gồm:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Tài năng trẻ;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương;

- Thường trực Hội đồng Giải thưởng: Ban giám đốc Quỹ Tài năng trẻ và Trưởng ban Thiếu nhi Trường học Tỉnh Đoàn.

Điều 3 : Kinh phí

- Kinh phí của Giải thưởng trích từ Quỹ Tài năng trẻ.

- Hàng năm, Ban giám đốc Quỹ Tài năng trẻ phối hợp cùng Ban Thiếu nhi Trường học Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch kinh phí cho Giải thưởng thông qua Hội đồng quản lý Quỹ Tài năng trẻ.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG - TIÊU CHUẨN

Điều 4 : Đối tượng và tiêu chuẩn

            Thiếu niên được xét trao Giải thưởng đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

1- Thiếu niên trong độ tuổi từ 9 – 15, là người Bình Dương đang học tập trong (ngoài) tỉnh Bình Dương;

          2- Là học sinh giỏi nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương III

QUY TRÌNH XÉT TRAO GIẢI THƯỞNG

Điều 5: Thẩm quyền giới thiệu, đề cử xem xét trao giải thưởng

            1- Các cá nhân, đơn vị sau đây được quyền giới thiệu, đề cử xem xét trao Giải thưởng :

          - Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn đương nhiệm;

- Ủy viên BCH Hội Doanh nhân trẻ đương nhiệm;

          - Các Ban trực thuộc Tỉnh Đoàn; BTV các cơ sở Đoàn trực thuộc Tỉnh;

          - Các Doanh nhân trẻ có tài trợ cho Quỹ Tài năng trẻ;

- Thường trực Hội đồng Giải thưởng.

            2- Thường trực Hội đồng Giải thưởng có trách nhiệm theo dõi và phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan đánh giá thành tích, hoàn cảnh của các cá nhân được đề cử tham dự Giải thưởng.

Điều 6: Hồ sơ Giải thưởng

           Hồ sơ tham dự xem xét trao Giải thưởng bao gồm :

           - Bản báo cáo về thành tích của cá nhân được đề cử Giải thưởng bao gồm:  kết quả học tập năm gần kề trước đó, kết quả học tập năm học/học kỳ hiện tại, có xác nhận của cá nhân hoặc đơn vị giới thiệu (như khoản 1 Điều 5);

          - Hồ sơ có chứng thực chứng minh: hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thiếu niên và kết quả học tập;

          - Bản nhận xét đánh giá của Thường trực Hội đồng Giải thưởng về thành tích học tập và hoàn cảnh khó khăn của cá nhân được đề cử Giải thưởng theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4.

Điều 7: Quy trình, thời gian xét Giải thưởng

            1- Hồ sơ được gởi lên Thường trực Hội đồng trước ngày 15 tháng 04 hàng năm. Thiếu niên đã nhận Giải thưởng vẫn có thể xem xét trao Giải thưởng trong lần khác, nếu đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

            2- Bộ phận thường trực Hội đồng tổng hợp danh sách, nhận xét các trường hợp được đề cử, thẩm định thực tế (nếu có) và trình Hội đồng xét trao Giải thưởng

Chương IV

CƠ CẤU - HÌNH THỨC TRAO GIẢI THƯỞNG

Điều 8: Cơ cấu Giải thưởng

          Giải thưởng được trao bằng tiền mặt. Cơ cấu Giải thưởng được Hội đồng xét trao Giải thưởng công bố hàng năm.

Điều 9: Thời gian và hình thức trao Giải thưởng

1- Giải thưởng được công bố trong tháng 05 và trao cho các cá nhân trong dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Đội TNTP Hồ Chí Minh và ngày Quốc tế thiếu nhi. Lần thứ nhất được trao vào dịp 15/05 – 01/06/2008.

           2- BTV Tỉnh Đoàn sẽ trao Biểu tượng Giải thưởng kèm giấy khen cho cá nhân được trao Giải thưởng.

          3- Trong các trường hợp thật đặc biệt cần tuyên dương, động viên kịp thời, Thường trực Hội đồng Giải thưởng sẽ xem xét trao tặng đột xuất và được sự thống nhất của Thường trực Hội đồng quản lý Quỹ Tài năng trẻ.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: Điều khoản thi hành

- Thường trực Hội đồng Giải thưởng chịu trách nhiệm cụ thể hóa, hướng dẫn tiêu chuẩn, hồ sơ trao Giải.

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Nguyễn Thanh Thảo (Phó ban TT)
Nguyễn Hữu Lợi (Phó Ban)
Nguyễn Thanh Liêm
 (Phó Ban)
Lượt truy cập: 38735874
Hôm nay: 1218
Đang online: 75
Về đầu trang