5/25/2021 12:00:00 AM GMT+7

Một vài suy nghĩ về việc phát huy vai trò của Tuổi trẻ Bình Dương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

TTBD - Vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn được Đảng ta coi là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và cũng chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta. Với tư cách là đội dự bị tin cậy của Ðảng, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nội dung cơ bản, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trải qua 90 năm xây dựng, rèn luyện và trưởng thành, Đoàn đã tập hợp được đông đảo thanh niên, phát huy được vai trò, vị thế, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chống phá cách mạng nước ta, thanh niên phải là những người hăng hái nhất, dũng cảm nhất, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động nguy hiểm của chiến lược “diễn biến hòa bình” của kẻ thù.

Không nằm ngoài quy luật trên, tuổi trẻ Bình Dương luôn là lực lượng xung kích trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy tốt công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội đất nước là xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, lợi dụng điều đó, các thế lực thù địch đã và đang sử dụng những chiêu thức mới, tiếp cận theo hướng quan hệ “mềm dẻo”, thân thiện hơn, hợp tác toàn diện, thâm nhập sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó tác động, phá hoại nền tảng tư tưởng, bản sắc văn hóa dân tộc, tìm cách thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Tỉnh Bình Dương thuộc nhóm các tỉnh, thành dẫn đầu thành công trong sự nghiệp đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Với nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, trong thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và có sự đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của cả nước. Đó vừa là một lợi thế lớn của tỉnh Bình Dương, nhưng cũng là nguy cơ để các thế lực thù địch tìm cách chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng.


Bình Dương hiện có trên 2,4 triệu người, trong đó có khoảng 800.000 thanh niên (chiếm khoảng 1/3 dân số toàn tỉnh). Tổng số đội viên, thiếu niên nhi đồng là hơn 300.000 em, Đoàn viên có 81.192 người, Hội viên Hội LHTN Việt Nam có 170.242 người, Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam có 24.038 người. Trong năm 2020, tình hình tư tưởng Đoàn viên, thanh thiếu niên nhìn chung tương đối ổn định, phấn khởi trước những thành quả về kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong giai đoạn 2015-2020. Bên cạnh đó, với đặc thù là tỉnh có đông dân nhập cư, thanh niên chiếm số lượng lớn nên cũng chịu tác động không nhỏ từ những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh trật tự, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật, vấn đề về ma túy, an toàn giao thông, các thông tin giả mạo, xuyên tạc trên mạng xã hội,… đòi hỏi phải phát huy vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên trong toàn tỉnh, đặc biệt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.


Tuy nhiên, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của tuổi trẻ Bình Dương đang đứng trước những thuận lợi và khó khăn như sau: Tuổi trẻ Bình Dương nhiệt huyết, năng động, nhạy bén, thích ứng nhanh với hoàn cảnh, cơ chế mới; có ý thức tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, nêu cao tinh thần tự nguyện sẵn sàng cống hiến, xung kích vì cộng đồng, hăng hái tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh nhà, luôn nêu cao nhận thức và trách nhiệm, tự nguyện phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước; thể hiện quan điểm, thái độ đúng đắn trước các sự kiện chính trị trong nước và diễn biến tình hình khu vực, thế giới. Nhiều đoàn viên, thanh niên chủ động, thẳng thắn đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch, phê phán mọi biểu hiện, nhận thức lệch lạc và hành vi tiêu cực, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay còn gặp nhiều khó khăn: Do đặc điểm tâm lý lứa tuổi, nhạy cảm, dễ tiếp cận cái mới, dễ bị lôi kéo, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, nhận thức các vấn đề chính trị - xã hội còn hạn chế. Một bộ phận thanh niên có biểu hiện mờ nhạt về lý tưởng, dễ dao động về lập trường chính trị, lệch lạc về giá trị đạo đức, sống ích kỷ, thiếu trách nhiệm... Triệt để lợi dụng đặc điểm đó, nhiều năm qua các thế lực phản động luôn tìm mọi cách tác động vào một bộ phận giới trẻ, lôi kéo, kích động hòng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, chống phá Đảng và Nhà nước ta, thiếu niềm tin trước sự phát triển của đất nước và tỉnh nhà, ngại tham gia các hoạt động cộng đồng, sống thực dụng, thiếu trách nhiệm và thiếu ý thức rèn luyện, phấn đấu để vươn lên.


Trước những thực trạng như vậy, để phát huy hơn nữa vai trò của tuổi trẻ Bình Dương nói riêng, tuổi trẻ cả nước nói chung trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có thể thực hiện một số nội dung sau đây:


- Thứ nhất, cần tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; coi đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức đoàn, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp bộ đoàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


- Thứ hai, tổ chức Đoàn phải làm tốt và có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên cơ sở từ thực tiễn cuộc sống đến với thanh niên. Hiện nay, nhận thức, hiểu biết của một số đoàn viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh còn mờ nhạt. Một phần do công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh còn khô khan, thiếu sinh động, thiếu thực tiễn dẫn đến việc tiếp cận của thanh niên những vấn đề này chưa tốt, nhàm chán. Do đó, cần tạo ra đội ngũ cán bộ trẻ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chuyên sâu về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, lựa chọn người ưu tú để đào tạo, bồi dưỡng trở thành những cán bộ đoàn cốt cán, làm nòng cốt cho các hoạt động tuyên truyền, đoàn kết, tập hợp thanh niên.


- Thứ ba, các tổ chức Đoàn cần bám sát tình hình thực tế, tổ chức những phong trào thiết thực, cụ thể để tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia. Tránh bệnh phô trương, hình thức, hô hào khẩu hiệu. Các phong trào phải hướng về thanh niên, giúp họ củng cố niềm tin qua những hoạt động cụ thể, gắn lý thuyết, kiến thức được học trong nhà trường, sách vở vào thực tiễn đời sống và công tác chuyên môn hằng ngày. Qua các đợt sinh hoạt, trải nghiệm thực tế, khơi dậy trong thanh niên tình yêu cuộc sống, trân quý những giá trị truyền thống ông cha, thấy được trách nhiệm của bản thân trước những yêu cầu, đòi hỏi của xã hội.

 

- Thứ tư, nêu cao tinh thần cảnh giác với các thế lực thù địch, chống phá cách mạng. Các tổ chức Đoàn cần thường xuyên nâng cao nhận thức về thực chất âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” và những vấn đề các thế lực thù địch lợi dụng họ để chống phá cách mạng, giúp các bạn trẻ cảnh giác, chủ động phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và ảnh hưởng của các luồng phản văn hóa. Một khi đã ngộ ra sự phi nghĩa, giả dối của những luồng văn hóa, tuyên truyền tiêu cực từ các thế lực thù địch và nhận ra giá trị đích thực của đạo đức cách mạng, hành động của thanh niên sẽ đi đúng hướng.

 

 

 

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Bình Dương”

 

 

 

 

 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”


- Thứ năm, các tổ chức Đoàn cần đổi mới phương pháp giáo dục tư tưởng chính trị cho các đoàn viên. Để công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên có hiệu quả thì cần giáo dục thanh niên không chỉ tác động bằng sức mạnh của lý trí, mà bằng cả sức mạnh của tình cảm cách mạng, có như vậy những tri thức giáo dục mới in đậm trong tâm trí của thanh niên. Khi thanh niên đã nhận thức và có một tinh cảm cách mạng sâu sắc, có sự say mê, thì sẽ thôi thúc họ tìm đến với kiến thức về lý tưởng cộng sản, biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục cho mỗi thanh niên. Các hình thức, phương pháp giáo dục theo lối áp đặt, nhận thức một chiều, máy móc, cứng nhắc theo một khuôn mẫu có sẵn sẽ không còn phù hợp trong quá trình giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay. Giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên không chỉ dừng lại ở những buổi lên lớp chính trị, mà cần thường xuyên tiến hành các hình thức trao đổi, tọa đàm, đối thoại, tranh luận, diễn đàn, qua đó giúp họ nhận thức đúng bản chất của các vấn đề, biến những tri thức tiếp nhận được thông qua các hình thức giáo dục đó thành tài sản riêng của mỗi người, cần phối hợp với các chi bộ, đảng bộ thường xuyên tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức và phát động thanh niên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; các cuộc thi tìm hiểu về Nhà nước, về các dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc... Bên cạnh đó, cần làm tốt phong trào tuyên truyền, phổ biến các tấm gương anh dũng, gương người tốt, việc tốt với tinh thần “Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

 

 

 

 Chi đoàn trường Chính trị tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thi tìm hiểu và kể chuyện về đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh


 

 

 

Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2020: Tuổi trẻ Bình Dương sắt son niềm tin với Đảng

 

- Thứ sáu, cần nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của tổ chức đoàn các cấp, nhất là các dự thảo văn bản pháp luật, chính sách đối với thanh, thiếu nhi và giám sát thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh, thiếu nhi. Chủ động thực hiện nhiệm vụ thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và triển khai, thực hiện chương trình phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội khác. Lựa chọn vấn đề cấp thiết, có tính thời sự trong thực hiện quy chế phản biện, giám sát xã hội của Đoàn đối với quá trình xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề nóng của xã hội và các nội dung liên quan đến công tác thanh niên.

 

 

 

Công trình thanh niên “Vườn cây nhớ ơn Bác”

 

- Thứ bảy, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp bộ đoàn cần phát huy tinh thần thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và triển khai tốt 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù. Tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

  

Đội hình tình nguyện xung kích hỗ trợ khu cách ly trong tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn ra phức tạp

 

 

Thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ VNAH và gia đình chính sách, có công cách mạng

 

 

Thăm, tặng quà và khám bệnh tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình Liệt sĩ Đoàn Thị Liên và các gia đình có công với cách mạng

 

 

Trao Nhà Nhân ái cho cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn

 

 

Lễ bàn giao Ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi khó khăn


Đất nước đang trong quá trình hội nhập, phát triển sâu rộng, những thách thức, khó khăn mới lại càng hiện hữu. Chính vì vậy, để thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiệm vụ của các tổ chức đoàn là phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong công tác tư tưởng chính trị đối với thanh niên, góp phần giúp cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xứng đáng với vai trò mà Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương khóa X đã khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”./.

 

ThS. Nguyễn Trần Cảnh - Giảng viên khoa Xây dựng Đảng, TCT BD (NC)

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Nguyễn Thanh Thảo (Phó ban TT)
Thượng Tường Vy (Phó Ban)
Lượt truy cập: 50471857
Hôm nay: 4065
Đang online: 60
Về đầu trang