11/6/2021 12:00:00 AM GMT+7

Vai trò của Đoàn viên, Thanh niên trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của đoàn viên, thanh niên Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của xã hội, có vị trí quan trọng trong suốt tiến trình lịch sử hình thành và phát triển của tất cả các dân tộc và các quốc gia trên thế giới. Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên trong thời kỳ mới đã khẳng định: “Thanh niên là lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”.

 

[Hành trình số 2] Chuỗi Hành trình “Tiếp nối truyền thống - Vững bước tương lai”

 

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của xã hội, có vị trí quan trọng trong suốt tiến trình lịch sử hình thành và phát triển của tất cả các dân tộc và các quốc gia trên thế giới. Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên trong thời kỳ mới đã khẳng định: “Thanh niên là lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng” . Đúng như Bác Hồ đã nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, vì vậy vấn đề thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và nền kinh tế tri thức trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế rộng rãi hiện nay là cơ hội, môi trường thuận lợi để thanh niên Việt Nam tiếp thu tinh hoa nhân loại, thể hiện và khẳng định tài năng, trí tuệ, bản lĩnh của tuổi trẻ, cống hiến cho sự phát triển của đất nước.


Bình Dương là thành viên của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một trong những trung tâm phát triển năng động, có tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa cao, Bình Dương đang phát triển mạnh các Khu Công nghiệp và Liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị lớn, là địa điểm hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ của tỉnh đã mở ra cơ hội thể hiện bản thân, cơ hội việc làm không chỉ cho thanh niên tại chỗ mà còn thu hút lao động là thanh niên của nhiều địa phương khác quy tụ. Với lực lượng thanh niên đông đảo, đây vừa là lợi thế, vừa là thách thức cho Bình Dương. Lợi thế nguồn nhân lực trẻ, năng động sẽ là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự ổn định và phát triển kinh tế – xã hội, nhưng thách thức đặt ra là phải làm thế nào để định hướng cho thanh niên ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình; tạo lập và xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc tích cực; tạo động lực thúc đẩy thanh niên không ngừng học tập, rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh cá nhân, trau dồi kỹ năng, dám nghĩ, dám làm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung là việc làm vô cùng quan trọng và cấp thiết đặt ra cho công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân ta luôn đề cao và dành tình cảm, sự quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, động viên đến các thế hệ thanh niên của nước nhà. Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 1946, Người viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” . Bởi theo Người, đoàn viên, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay yếu, suy hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Đoàn viên, thanh niên "Là người tiếp sức cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai." Do vậy, Người đặc biệt quan tâm tổ chức, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên thành đội xung kích cách mạng, lực lượng hậu bị của Đảng nhằm kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp của giai cấp và dân tộc.


Người yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên phải tự giác rèn luyện, không ngừng học tập, gương mẫu xung phong trong mọi công việc. Trước khi ra đi về với thế giới người hiền Bác đã căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”…” . Những nhìn nhận và đánh giá của Người như nhắn gửi ở lớp lớp thế hệ thanh niên về niềm tin, trí tuệ và sự sáng tạo cho một xã hội mới của dân tộc.


Với tinh thần đó, để Đoàn thanh niên hoàn thành sứ mệnh cách mạng cao cả, Bác đã đề cao trách nhiệm cụ thể của từng đoàn viên “đoàn viên phải gương mẫu trong công tác, trong sản xuất, trong học tập” và trách nhiệm chung “Các chi đoàn thanh niên phải xung phong làm đầu tàu trong cuộc thi đua.” Vì thi đua là điều kiện thuận lợi giúp cho Đoàn phát triển mạnh mẽ, vững chắc và thu hút sự quan tâm của thanh niên. Phải thực hiện khẩu hiệu: Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Thanh niên được xác định cánh tay đắc lực, đội hậu bị của Đảng nên Bác nhấn mạnh: Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”…”. Tư tưởng ấy chính là tinh thần xuyên suốt trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên của Đảng.


2. Mục tiêu, nhiệm vụ nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên tỉnh Bình Dương hiện nay

 

 

 

Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện phụng sự vì cộng đồng


Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ X (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm:


Một là, tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực và tâm huyết, tập hợp được đông đảo đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng Bình Dương trở thành
thành phố thông minh;


Hai là, đa dạng hóa các phương thức đoàn kết, tập hợp, chăm lo cho thanh niên, nhất là thanh niên công nhân tại khu nhà trọ, khu nhà ở xã hội, trong các doanh nghiệp, chủ động phối hợp và tổ chức các chương trình đồng hành, chăm lo cho thanh niên công nhân, tạo sự chuyển biến rõ nét về cách thức, mô hình, nâng cao tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân;


Ba là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, kết nối các nguồn lực, phát huy hiệu quả tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và nâng cao chất lượng nông thôn mới. Đồng thời, Đại hội đề ra hệ thống các chỉ tiêu, công trình, đề án và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, các phong trào phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi, công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.


3. Những thành tựu và thách thức của đoàn viên, thanh niên tỉnh Bình Dương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế


Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn đã xung kích đảm nhận 36 công trình thanh niên cấp tỉnh, 325 công trình thanh niên cấp huyện, 13.560 phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá gần 75 tỷ đồng.

 

 

Đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới


Các cấp bộ đoàn phát động, triển khai phong trào “Tuổi trẻ Bình Dương chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” thông qua các đợt thi đua sản xuất trong chăn nuôi, trồng trọt, kinh tế trang trại và đảm nhận hiệu quả công trình “Nâng bước nông thôn - Thắp sáng đường quê” với việc làm mới, tu sửa, phát quang đường giao thông nông thôn; vận động Nhân dân làm đường bêtông, dùng đèn điện thắp sáng; làm mới, sửa chữa hệ thống kênh mương, nhà văn hóa, xây dựng nhà nhân ái, trường học; tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, tuyên truyền vệ sinh phòng chống dịch bệnh, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển mô hình trang trại trẻ, tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi; định kỳ tổ chức liên 
hoan và tuyên dương thanh niên nông thôn sản xuất kinh doanh giỏi... Qua đó, góp phần đưa các xã trong tỉnh từng bước đạt chuẩn nông thôn mới. Các cấp bộ đoàn đã triển khai lắp đặt 4.530 bóng đèn “Thắp sáng đường quê”, làm mới 75km đường nông thôn. Trong lực lượng thanh niên ở các địa bàn dân cư, các cấp bộ đoàn đã tích cực chủ động triển khai cuộc vận động “Thanh niên Bình Dương tham gia xây dựng văn minh đô thị”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tổ chức cho các cơ sở đoàn, đoàn viên, thanh niên thực hiện các “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”; ra mắt các “Tuyến hẻm văn minh” tại các huyện, thị, thành phố; các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường; thành lập các đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, tổ chức gần 2.000 đợt ra quân bóc, xóa quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy định và trang bị “Bảng quảng cáo, rao vặt tại các khu dân cư”; tổ chức các hội thi văn hóa ứng xử nơi công cộng, đảm nhận chăm sóc cây xanh, vệ sinh, bảo đảm an ninh các tuyến đường, góp phần tạo mỹ quan đô thị “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”. Các hoạt động này được thực hiện thường xuyên. Phát huy sức trẻ trong xây dựng quê hương, các cấp bộ đoàn đã thực hiện được 5.890 “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”; ra mắt 280 “Tuyến hẻm văn minh”; thực hiện gần 2.500 hoạt động truyền thông và thành lập 630 đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường...

 

 

Tuyên dương Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” tỉnh Bình Dương năm 2021


Trong lực lượng thanh niên công chức, viên chức, phong trào “3 trách nhiệm” được cụ thể hóa với các mô hình, hoạt động như: “Văn hóa công sở”, “Xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức trẻ tiêu biểu”, “Đoàn tham gia cải cách hành chính”, “Ba nụ cười thân thiện”, “Thư cảm ơn, thư xin lỗi, thư chúc mừng, thư chia buồn”, “Tuổi trẻ Bình Dương chung tay xây dựng Trung tâm hành chính công năng động, thân thiện”, Hội thi “Thanh niên chung tay cải cách thủ tục hành chính”... có những chuyển biến tích cực, góp phần làm thay đổi nhận thức, đổi mới tác phong, lề lối làm việc trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ, qua đó giúp đội ngũ này đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, đề ra những phương pháp quản lý tiên tiến trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc, phát huy tính sáng tạo trong nghiên cứu và hình thành cách ứng xử lịch thiệp khi giao tiếp với người dân, tạo nên hình ảnh người cán bộ, công chức trẻ năng
động, sáng tạo, giỏi nghề, trong sạch, yêu nước.

 

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương


Trong lực lượng thanh niên công nhân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động phong trào thi đua “Bốn nhất”, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề”, “Cải tiến hợp lý hóa sản xuất” tiếp tục được duy trì trên các công trình, sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh, trong đó nổi bật là việc triển khai thi đua “Bốn nhất”, thông qua tổ chức phát động 2 phong trào “Thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi và xung kích bảo vệ tài sản” và phong trào “Cải tiến - Tiết kiệm” tại các cơ sở đoàn trực thuộc; tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thanh niên công nhân”, “Thanh niên xa quê” và tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi tỉnh Bình Dương”; Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” hằng năm, đã tạo môi trường thuận lợi để thanh niên công nhân phát huy tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thi đua hoàn thành công việc đúng và vượt tiến độ đề ra, bảo đảm năng suất, chất lượng cao nhất, góp phần cùng doanh nghiệp ổn định, phát triển. Các cơ sở đoàn đã tham mưu tổ chức tuyên dương được 380 “Người thợ trẻ giỏi” tại địa phương, đơn vị; tổ chức 1.580 lớp dạy kỹ năng mềm, tư vấn cho thanh niên công nhân; tổ chức 38 cuộc thi tay nghề cho 5.630 thanh niên công nhân; giới thiệu trên 150 ý tưởng sáng tạo, đề tài, chuyên đề, công trình của đoàn viên, thanh niên tỉnh; 58 đề tài cấp trung ương, cấp tỉnh, 169 công trình nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn... làm lợi cho Nhà nước hơn 1,9 tỷ đồng.

 

 

Lễ tuyên dương học sinh "3 rèn luyện" tỉnh Bình Dương


Trong lực lượng thanh niên ở trường học, các phong trào, chương trình “Khi tôi 18”; “Học sinh 3 tốt”; “Sinh viên 5 tốt”; Kỳ họp Hội đồng nhân dân trẻ, Hội thi “Nghiên cứu khoa học dành cho học sinh, sinh viên tỉnh”, cuộc thi “Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên - nhi đồng tỉnh”, các hội thi tay nghề, hội nghị khoa học, hoạt động của các câu lạc bộ học thuật... đã tạo động lực cho học sinh, sinh viên rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: Đạo đức, học tập, tích lũy tri thức, thể lực và kỹ năng thực hành xã hội; bước đầu xây dựng lớp thanh niên có tác phong công nghiệp, định hướng giá trị đúng đắn, lối sống, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trong lập thân, lập nghiệp, qua đó phát huy được khả năng, trí tuệ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng văn minh đô thị của tỉnh nhà.

 

 

Đoàn thanh niên Công an tỉnh tích cực hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch Covid-19


Trong thanh niên lực lượng vũ trang, phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, các cấp bộ đoàn đã tổ chức các hoạt động kết nghĩa với các đơn vị vũ trang, đơn vị vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đặc biệt là các đơn vị vũ trang trên địa bàn dân cư; triển khai có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Công an Bình Dương học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc”; “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao”; “Xây dựng doanh trại chính quy - xanh - sạch - đẹp”; mô hình “Liên quân 3 màu áo”... Thông qua các phong trào, tổ chức đoàn đã phát huy sức trẻ của đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện tốt công tác dân vận tại địa phương, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững cuộc sống bình yên của Nhân dân.

 

 

Trao giải Hội thi Olympic Tiếng Anh năm 2021


Ngoài ra, các cấp bộ đoàn đã có nhiều hình thức động viên, cổ vũ thanh niên tích cực học tập ngoại ngữ, tin học, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết trong hội nhập; tăng cường cung cấp thông tin về thị trường hàng hóa, thị trường xuất khẩu lao động, hỗ trợ thanh niên tiếp cận phương thức sản xuất mới, tiên tiến để tạo ra sản phẩm hàng hóa có tính cạnh tranh cao; tham gia các hoạt động quốc tế do Trung ương Đoàn tổ chức và tham gia các hoạt động quốc tế được tổ chức tại tỉnh. Thành lập và ra mắt Câu lạc bộ tiếng Anh trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh; tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào tỉnh Champasac, ký kết hợp tác lâu dài với Viện Trao đổi văn hóa quốc tế Hàn Quốc tại thành phố Daejeon thông qua việc thành lập Trung tâm giao lưu văn hóa Việt - Hàn; định kỳ tổ chức đoàn đại biểu thanh niên Bình Dương sang tham gia giao lưu, trao đổi văn hóa tại thành phố Daejeon - Hàn Quốc; tổ chức chương trình Ngày hội giao lưu văn hóa “Sắc màu Việt - Hàn” tại tỉnh...


Các cấp bộ đoàn còn đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh và đất nước phát triển. Trong cuộc vận động này, các mô hình mang đầy tính sáng tạo đã ra đời như mô hình Phiên chợ công nhân hàng quý của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ (trực thuộc Tỉnh đoàn), mô hình bán hàng giá gốc hằng tháng của Đoàn Công ty May mặc Bình Dương (trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp), mô hình Phiên chợ cuối tuần của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh…


Những thách thức lớn đối với đoàn viên, thanh niên:


- Kinh tế đất nước và địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, chưa đủ điều kiện để đáp ứng tốt cho các nhu cầu của thanh niên cũng như của nhân dân trong các lĩnh vực học tập, nghề nghiệp, việc làm, thu nhập, sức khỏe, nhu cầu vui chơi, giải trí, hôn nhân, gia đình...


- Sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế, sự phân hoá giàu nghèo ngày càng gia tăng, quá trình phát triển kinh tế thị trường sẽ tạo ra những thách thức đối với thanh niên về trình độ học vấn chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, bản lĩnh và tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm, lối sống của thanh niên. Mặt khác, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế kéo theo sự chuyển dịch lao động trẻ, cơ cấu xã hội, nghề nghiệp của thanh niên. Số thanh niên từ nông thôn ra thành phố, các khu công nghiệp, các trung tâm kinh tế, thanh niên lao động tự do, thanh niên thiếu việc làm, thu nhập không ổn định vẫn ngày càng có chiều hướng gia tăng…


4. Một số giải pháp để phát huy hơn nữa vai trò của đoàn viên, thanh niên trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương trong thời gian tới


Thứ nhất, đoàn viên, thanh niên phải tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng trong sáng. Bối cảnh cách mạng trong nước và quốc tế đang tác động lên tất cả các đối tượng thanh niên, tác động một cách toàn diện lên tư tưởng, tình cảm, lối sống, nhu cầu của từng thanh niên. Do đó, thanh niên phải rèn luyện để có lập trường tư tưởng vững vàng, có lòng yêu nước, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh; tích cực tham gia vào các cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham nhũng...


Thứ hai, đoàn viên, thanh niên cần tích cực học tập và tự học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật, tay nghề. Trong thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội trong nước và hội nhập quốc tế, thanh niên nước ta cần nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, khả năng thực tế, kỹ năng lao động để thích ứng với thị trường lao động trong nước và thị trường lao động quốc tế. Thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập với phương châm: người thanh niên nào cũng phải học, ở đâu, làm gì, thời gian nào cũng phải học; người thanh niên nào cũng phải xác định tham gia học tập thường xuyên, suốt đời là quyền và nghĩa vụ của bản thân.


Thứ ba, đoàn viên, thanh niên phải tích cực xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Các đối tượng thanh niên tự nguyện, tụ giác tham gia vào các Hội của thanh niên, phấn đấu trở thành Đoàn viên, đảng viên của Đảng và hội viên của các tổ chức quần chúng nhân dân.


Thứ tư, đoàn viên, thanh niên phải tích cực tham gia xây dựng môi trường xã hội lành mạnh và môi trường sinh thái trong lành, sạch đẹp. Tích cực tham gia phòng chống ô nhiễm môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu.


Thứ năm, đoàn viên, thanh niên phải xung kích đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tích cực tham gia các chương trình, dự án của địa phương; tự nguyện, tự giác tham gia các thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.


Thứ sáu, đoàn viên, thanh niên cần chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế; tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu; tham gia vào công tác ngoại giao nhân dân để nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế; chủ động và tham gia có hiệu quả vào giải quyết các vấn đề toàn cầu như: giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, chống khủng bố, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, hạn chế sự bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi các dịch bệnh hiểm nghèo…


Trong những năm qua Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương đã phát huy cao độ tinh thần “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cùng đoàn kết, xung kích, tình nguyện, ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, chủ động hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng Bình Dương văn minh, giàu đẹp.


Cách mạng nước ta đang chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với mục tiêu sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, phấn đấu đến năm 2025 nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Mục tiêu đó đã đang đặt ra những yêu cầu, trọng trách lớn lao đối với thế hệ trẻ hôm nay. Để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, mỗi đoàn viên, thanh niên Việt Nam hãy ra sức học tập, trau dồi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ra sức thi đua lao động và rèn luyện để hình thành một thế hệ đoàn viên, thanh niên tân tiến, xứng tầm đòi hỏi của đất nước và thời đại./.

 

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thủy - Trường Chính trị tỉnh Bình Dương


Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Lý luận chính trị - Sự thật 2021.
2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương (1976-2017), NXB Lý luận chính trị - Sự thật 2020.
3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4, 9, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Phạm Quang Trí (Phó ban TT)
 Nguyễn Thị Minh Hằng (Phó Ban)
Lượt truy cập: 34858033
Hôm nay: 6920
Đang online: 51
Về đầu trang