3/24/2014 1:57:40 PM GMT+7

Tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên: Công việc cấp bách và lâu dà

Tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên là công việc cần thiết và cấp bách, nhưng cũng là công việc lâu dài. Cấp uỷ, chính quyền, các ngành, các cấp và tổ chức đoàn cần có chiến lược cho công tác này. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần có kế hoạch rèn luyện, bồi dưỡng, phấn đấu cho lý tưởng cộng sản, trở thành “người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” như lời dạy của Bác Hồ.

 Tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên là công việc cần thiết và cấp bách, nhưng cũng là công việc lâu dài. Cấp uỷ, chính quyền, các ngành, các cấp và tổ chức đoàn cần có chiến lược cho công tác này. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần có kế hoạch rèn luyện, bồi dưỡng, phấn đấu cho lý tưởng cộng sản, trở thành “người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” như lời dạy của Bác Hồ.

Người thanh niên Việt Nam đầu tiên đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, với lý tưởng cộng sản là Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch Hồ Chí Minh, và từ đó Người đã tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, tìm ra con đường cứu nước, cứu dân. Chính Người đã lựa chọn thanh niên là đối tượng đầu tiên để tổ chức mở lớp huấn luyện chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền bá đường lối cách mạng vô sản. Xác định rõ vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên đối với tương lai, vận mệnh của dân tộc, Đảng và Bác Hồ đã luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cộng sản cho thanh niên. Với lý tưởng cộng sản, trong quá trình đấu tranh cách mạng, các thế hệ thanh niên đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Lớp thanh niên tham gia ngay từ những ngày đầu cách mạng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, phấn đấu rèn luyện trở thành những người cộng sản tiền bối, tiêu biểu, xuất sắc của Đảng và dân tộc như: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thị Minh Khai…Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thanh niên Việt Nam đã phấn đấu quên mình cho mục tiêu: độc lập dân tộc và thống nhất đất nước với khẩu hiệu hành động: “vì chủ nghĩa xã hội, vì lý tưởng cộng sản, thanh niên anh dũng tiến lên”. Bước vào công cuộc đổi mới, thanh niên Việt Nam tiếp tục phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam độc lập, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đảng ta đã chỉ rõ: Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên. Đến Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 khóa X, Đảng ta tiếp tục khẳng định: Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước; tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hội nghị cũng chỉ ra mục tiêu cho thanh niên phấn đấu là: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong quá trình hội nhập quốc tế, một bộ phận thanh niên phai nhạt lý tưởng cách mạng, chạy theo lối sống thực dụng, vọng ngoại, chủ nghĩa cá nhân. Một số ít thanh niên dao động, tin theo những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cổ suý cho chủ nghĩa tư bản, hoài nghi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thực trạng đó đòi hỏi phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Trước hết, cần phải đổi mới nội dung và phương thức giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm cho thanh niên nhận thức đầy đủ, đúng đắn tính khoa học và cách mạng, giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đặc biệt nhận thức rõ vị trí, vai trò to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Động viên, cổ vũ thanh niên tham gia tích cực Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường các hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội trong thanh niên. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống và tổ chức hoạt động về nguồn làm cho thế hệ trẻ hiểu rõ được truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc. Thanh niên cần phải hiểu rõ được những tấm gương thanh niên tiêu biểu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (như Tô Vĩnh Diện, Nguyễn Văn Trỗi, Đặng Thuỳ Trâm, Nguyễn Văn Thạc…) trân trọng, học tập và noi theo. Thanh niên cần phải đến học tập, tham quan nhà bảo tàng và những di tích lịch sử cách mạng (như Thành cổ Quảng Trị, Ngã Ba Đồng Lộc, Địa đạo Củ Chi…) để bồi đắp thêm tình cảm uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Cần tăng cường, giáo dục tinh thần say mê trong học tập và lao động sáng tạo, ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên. Say mê học tập và lao động vốn đã là truyền thống quý báu của cha ông ta mà thanh niên ngày nay không những phải học tập mà phải phát huy cao độ. Học tập để lập thân, lập nghiệp; học tập để xây dựng đất nước; con người có đạo đức, có tri thức là nguồn lực để phát triển đất nước. Thực tiễn cho thấy, trên nhiều lĩnh vực, thanh niên Việt Nam đã vươn tới đỉnh cao, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Giáo dục tinh thần đoàn kết, làm cho thanh niên nhận rõ được vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế trong lịch sử dân tộc cũng như trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, bởi đây là vốn quý, là tài sản, là sức mạnh của dân tộc và động lực phát triển đất nước. Thanh niên có trách nhiệm giữ gìn, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần chủ động nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng thanh niên, nắm những xu hướng tư tưởng chủ đạo để động viên khuyến khích; nhận biết những nhận thức lệch lạc để kịp thời uốn nắn. Giải thích cho thanh niên nhận thức rõ chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Nắm vững những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị, để kịp thời đấu tranh, tuyên truyền làm cho thanh niên hiểu rõ những luận điệu sai trái; tích cực đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Nguyễn Thanh Thảo (Phó ban TT)
Nguyễn Hữu Lợi (Phó Ban)
Lượt truy cập: 44224520
Hôm nay: 3376
Đang online: 55
Về đầu trang