10/25/2021 12:00:00 AM GMT+7

Quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay

TTBD-Phát triển sáng tạo những luận điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen trong điều kiện lịch sử mới, luận điểm của V.I.Lênin về thanh niên và tổ chức thanh niên cộng sản được đề cập trong nhiều tác phẩm ở nhiều góc độ khác nhau. Trong đó có luận điểm về việc xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng Cộng sản.

 1.V.I.Lênin chỉ rõ mối quan hệ giữa Đảng và Đoàn thanh niên Cộng sản, đồng thời luận giải quan điểm Đảng cần tôn trọng tính độc lập về mặt tổ chức của Đoàn thanh niên


VI.Lênin nêu lên quan điểm về mối quan hệ hữu cơ giữa Đảng – Đoàn và thanh niên, Người chỉ rõ: “Chúng ta là Đảng của tương lai, mà tương lai lại thuộc về thanh niên. Chúng ta là Đảng của những người cách tân, mà thanh niên lại hào hứng đi theo những người cách tân. Chúng ta là Đảng của sự chiến đấu quên mình với những gì đã mục nát, cũ kỹ, mà thanh niên bao giờ cũng đi tiên phong trong cuộc đấu tranh quên mình ấy” . Và người đã đi đến kết luận: “Chúng ta mãi mãi là Đảng của thanh niên”. Theo sáng kiến của Lênin, tháng 10-1918, Đảng Cộng sản Nga đã quyết định thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Nga. Đoàn thanh niên là cầu nối của Đảng với quần chúng thanh niên, tạo điều kiện tốt cho sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào thanh niên. V.Lênin và Đảng Cộng sản Nga đã xác định xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản là một tất yếu khách quan nhằm tập hợp, giáo dục cộng sản chủ nghĩa cho thanh niên, để họ xứng đáng là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng và là đội dự bị tin cậy của Đảng.


V.I. Lênin cũng đã luận giải quan điểm, Đảng cần tôn trọng tính độc lập về mặt tổ chức của thanh niên nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, xung kích của Đoàn thanh niên. Người nói: “Chúng ta cần phải ủng hộ tính độc lập về mặt tổ chức của Đoàn thanh niên một cách vô điều kiện và không phải chỉ vì bọn theo chủ nghĩa cơ hội sợ sự độc lập đó, mà là vì tính chất của công việc. Bởi vì không có sự độc lập hoàn toàn, thanh niên sẽ không rèn luyện mình thành những chuyên gia tốt, và góp phần thúc đẩy chủ nghĩa xã hội tiến lên”.[ V.I.Lênin: Toàn tập, Sđd, t.30, tr.226.] Luận điểm trên của Lênin thể hiện sự ủng hộ của Đảng Cộng sản đối với tính chủ động, tự quản của thanh niên và tổ chức Đoàn. Đoàn thanh niên là một bộ phận của hệ thống chính trị được lãnh đạo trực tiếp, toàn diện bởi Đảng Cộng sản. Đoàn có Điều lệ, có hệ thống tổ chức và cán bộ từ Trung ương đến cơ sở, được nhà nước cấp ngân sách hoạt động, có các cơ quan truyền thông đại chúng, mọi công tác của Đoàn được thực hiện bằng chính hệ thống tổ chức của nó, bằng đội ngũ cán bộ và của đoàn viên.


2. Sự vận dụng các quan điểm trên của Lênin trong giai đoạn hiện nay


Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhưng cần tôn trọng tính độc lập của tổ chức Đoàn.


Đảng Cộng sản Việt Nam đã kế thừa các quan điểm của Lênin trong đánh giá thanh niên, tổ chức phong trào thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản ở Việt Nam. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh, Đảng luôn tin tưởng ở thanh niên, luôn quan tâm động viên cổ vũ phong trào thanh niên và thường xuyên lãnh đạo Đoàn thanh niên. Trong từng giai đoạn của cách mạng, Đảng ta luôn có những Chỉ thị, Nghị quyết định hướng cho phong trào thanh niên và xác định các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thanh niên. Trong những năm gần đây, Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, khẳng định: Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”… “Ðảng phải tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thanh niên bằng các nhiệm vụ và giải pháp toàn diện, đồng bộ, mạnh mẽ, tích cực và trách nhiệm”.

 

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Xuân – UVBTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn triển khai thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII và định hướng vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp trong việc tham gia thực hiện các nội dung đã được biểu quyết thông qua tại Hội nghị gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao tại Hội nghị BÁo cáo viên - Tuyên truyền viên lần II, 2021

 

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng cần đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo đối với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là một trong những giải pháp quan trọng quyết định sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn. Để lãnh đạo tổ chức Đoàn thanh niên, các cấp ủy Đảng cần phải đảm bảo nguyên tắc tính đảng và chú ý đến tính quần chúng, tính khoa học trong quá trình lãnh đạo. Điều này có nghĩa là khi lãnh đạo thanh niên và tổ chức Đoàn thanh niên cần dựa trên quan điểm duy vật biện chứng. Đây là vấn đề hết sức quan trọng và nhạy cảm, vì thanh niên là nhóm nhân khẩu đặc thù, đang phát triển, đang trưởng thành và tiếp tục hoàn thiện nên ở họ có sự đan xen giữa mặt mạnh và mặt yếu. Do vậy đối với thanh niên, những người Cộng sản phải có cái nhìn khách quan, khoa học, phải hiểu được thanh niên thì lãnh đạo thanh niên mới đạt hiệu quả.

 

 

Đoàn viên tham gia học 04 bài lý luận chính trị với chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam


Mặt khác, Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện trên cơ sở tôn trọng tính độc lập, sáng tạo của các tổ chức thanh niên. Có đảm bảo tính độc lập thì tổ chức Đoàn và các tổ thanh niên mới phát huy được tính sáng tạo của tổ chức mình, làm cho tổ chức của thanh niên mới vì thanh niên và lấy thanh niên làm gốc. Trên thực tế để đảm điều này không phải đơn giản: làm thế nào để vừa đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng lại vừa tôn trọng tính độc lập của tổ chức thanh niên? Cần xác định mối quan hệ trên bằng lề lối, cách thức làm việc giữa các tổ chức đảng với các tổ chức của thanh niên. Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối, mục tiêu chính trị của Đảng, định hướng cho hoạt động của tổ chức Đoàn. Đảng lãnh đạo tổ chức Đoàn thanh niên theo phương pháp sau: thông qua việc thực hiện Điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Đảng; thông qua hệ thống pháp luật, chính sách của Nhà nước; thông qua làm việc trực tiếp, có định kỳ giữa các cấp ủy Đảng với Ban Chấp hành Đoàn; thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát; thông qua công tác cán bộ với việc giới thiệu những đảng viên ưu tú tham gia cơ quan lãnh đạo của các tổ chức thanh niên. Nếu làm đúng như trên không những Đảng vẫn đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện đối với các tổ chức thanh niên, mà vẫn tôn trọng tính độc lập, sáng tạo của các tổ chức đó. Như vậy, nguyên tắc trong lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên là: không buông lỏng lãnh đạo, đồng thời không bao biện làm thay và cầm tay chỉ việc. Định hướng cho các tổ chức thanh niên về chính trị, tư tưởng, nhưng tôn trọng tính độc lập, sáng tạo của các tổ chức đó là nguyên tắc rất quan trọng mà các cấp ủy Đảng phải thực hiện nghiêm túc trong lãnh đạo Đoàn thanh niên.

 

 

Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Kết luận:


Những luận điểm của V.I.Lênin về vai trò của thanh niên, phong trào thanh niên, tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản và sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên là di sản quý báu được chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta kế thừa vận dụng và phát triển một cách sáng tạo. Và trong giai đoạn hiện nay những luận điểm trên vẫn còn nguyên giá trị và được vận dụng phù hợp với tình hình thực tiễn của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như tình hình thanh niên.

 

Th.s Vũ Thị Yến Khoa Nhà nước & Pháp luật, trường Chính trị Bình Dương (MT)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Phạm Quang Trí (Phó ban TT)
 Nguyễn Thị Minh Hằng (Phó Ban)
Lượt truy cập: 34859836
Hôm nay: 8723
Đang online: 82
Về đầu trang