11/25/2021 12:00:00 AM GMT+7

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương giám sát việc lãnh đạo công tác cán bộ Đoàn năm 2021

TTBD - Thực hiện Kế hoạch số 394-KH/TĐTN-TCKT ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương về việc giám sát lãnh đạo công tác cán bộ Đoàn năm 2021. Trong tháng 10 năm 2021, Đoàn giám sát tiến hành giám sát trực tiếp đơn vị: Thành ủy Thủ Dầu Một, Thành ủy Thuận An, Huyện ủy Bàu Bàng, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh; tiến hành giám sát gián tiếp đối với các Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy còn lại thông qua báo cáo của đơn vị.

Trong thời gian qua, việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài, có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tổ chức Đoàn. Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã có tác động trực tiếp tới đội ngũ cán bộ đoàn các cấp. Mặt khác, công tác cán bộ đoàn là bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, cán bộ Đoàn là nguồn cung cấp cán bộ cho hệ thống chính trị; Quy chế cán bộ Đoàn, các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ Đoàn các cấp; công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ Đoàn, đánh giá, luân chuyển, điều động, tạo đầu ra cho cán bộ Đoàn luôn được cấp ủy chú trọng thực hiện; đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn; tổ chức Đoàn từ huyện đến cơ sở được xây dựng vững mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động.

 

Nội dung giám sát năm 2021 được lựa chọn căn cứ theo quy định, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đây là vấn đề quan trọng trong công tác cán bộ Đoàn được Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn qua đó thể hiện vai trò chủ động của tổ chức Đoàn trong việc giám sát triển khai thực hiện lãnh đạo công tác cán bộ Đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác Đoàn khi đội ngũ cán bộ được lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Công tác quy hoạch cán bộ Đoàn được 100% Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện, cán bộ Đoàn được quy hoạch đảm bảo các yêu cầu về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị theo yêu cầu vị trí công tác quy hoạch.

 

Các đơn vị khi nhận được kế hoạch, thông báo thực hiện giám sát đều đã tập trung xây dựng báo cáo giám sát đề cương do BTV Tỉnh đoàn gợi ý. Công tác giám sát được chuẩn bị nghiêm túc, bộ phận chuyên môn của Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với tổ thư ký của đoàn giám sát trong công tác tiến hành giám sát.


Tại các buổi làm việc, đại diện các đơn vị đã trình bày báo cáo xoay quanh các nội dung thực hiện, cụ thể: Về công tác tuyển dụng cán bộ Đoàn làm việc tại cơ quan chuyên trách từ cấp xã trở lên: 100% các đơn vị thực hiện công tác tuyển dụng đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định, ưu tiên bộ đội xuất ngũ phục vụ viên, con em gia đình chính sách, con em cán bộ có phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Về công tác sắp xếp bộ máy, biên chế cán bộ Đoàn: 09 Huyện, Thị, Thành Đoàn có tổng số biên chế được giao là 45 biên chế, số biên chế hiện có là 29 biên chế tại các đơn vị (đạt 64,4%). Thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Về công tác quy hoạch: việc xây dựng quy hoạch cán bộ Đoàn được quan tâm thường xuyên; đầu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp đều có tiến hành quy hoạch cán bộ dự nguồn; hàng năm 100% đơn vị đều có bổ sung quy hoạch cán bộ dự nguồn mỗi chức danh chủ chốt của Đoàn, chú trọng đến lực lượng cán bộ trẻ, có năng lực, đã kinh qua thực tiễn công tác ở cơ sở; Về công tác phát triển Đảng trong đội ngũ cán bộ Đoàn: Nhằm chủ trương xây dựng nguồn dự bị cho Đảng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, căn cứ theo Hướng dẫn liên tịch số 01-HDLT/BTCTU-TĐTN ngày 05/10/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc hướng dẫn quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, cụ thể đã giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng là 2703 đoàn viên (chỉ tiêu giao 2700, đạt 100,11%) , số lượng kết nạp Đảng viên từ đoàn viên ưu tú là 821 (chỉ tiêu là 1.330, đạt 61,72%); Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Công tác đào tạo bồi dưỡng được gắn với quy hoạch và được quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo được yêu cầu nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý. Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm, trong nhiệm kỳ đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Về công tác nhận xét, đánh giá cán bộ Đoàn phục vụ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ Đoàn; công tác luân chuyển, điều động, tạo nguồn cho cán bộ Đoàn cho địa phương, đơn vị; đầu ra cho cán bộ Đoàn; chế độ chính sách,...

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh tại các đơn vị

 

Sau khi nghe đại diện các đơn vị trình bày nội dung báo cáo, những nội dung đã thực hiện cũng như một số đề xuất, kiến nghị với Đoàn giám sát và ý kiến của các đồng chí đại diện cấp ủy các đơn vị giám sát trực tiếp lần này, Đồng chí Trần Bảo Lâm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn giám sát thay mặt Đoàn giám sát trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo đối với công tác cán bộ Đoàn trên địa bàn huyện trong thời gian qua, đồng thời đề nghị một số nội dung trong thời gian tới:


Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; phát huy tính nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đoàn, thông qua thực hiện nghiêm các quy định của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 06 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” và thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


Hai là, tập trung công tác quy hoạch, bố trí sử dụng hợp lý nguồn cán bộ, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ phát huy hết năng lực, phẩm chất, sở trường, cống hiến rèn luyện; Chủ động rà soát trong hệ thống phát hiện những nhân tố tích cực, xuất sắc, có tố chất, năng khiếu thanh vận để bồi dưỡng tạo nguồn làm cán bộ Đoàn. Hàng năm thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, cử đi đào tạo trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn các cấp, đặc biệt cấp huyện và cấp cơ sở. Đẩy mạnh đào tạo cán bộ thông qua thực tiễn hoạt động phong trào.


Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các nội dung của công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, đặc biệt trong công tác nhận xét, đánh giá cán bộ Đoàn các cấp, cần thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với cán bộ Đoàn công khai, minh bạch theo hướng: xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, công khai kết quả đánh giá.


Bốn là,
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác cán bộ Đoàn, Hội, Đội, tham mưu kịp thời chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở đáp ứng nhu cầu thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả.


Năm là, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp, tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ Đoàn tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ trong công tác thanh niên.

 

Kết quả của công tác cán bộ Đoàn đã góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở kết quả giám sát, các kiến nghị của Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện được giám sát trực tiếp và báo cáo thực hiện giám sát gián tiếp của các Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện, của Ban Thường vụ cấp ủy có cấp bộ Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ xây dựng báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng thời tiếp tục chủ động, quyết liệt trong thực hiện công tác cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao./.

 

CTV Thái Nguyên (MT)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Phạm Quang Trí (Phó ban TT)
 Nguyễn Thị Minh Hằng (Phó Ban)
Lượt truy cập: 34858504
Hôm nay: 7391
Đang online: 126
Về đầu trang